Govinda Italian Restaurant

Vegetarian B.B.Q #wongnai #bangkok #aroii #aroi #thailand #sukhumvit

Fema 🇵🇭

Nice 😍love it! ❤️